Egenerklæring for juridisk person

EGENERKLÆRING

Egenerklæring fra kontaktperson for kunde som er juridisk person.

Jeg er kjent med at regnskapsfører er rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven, og av den grunn er pålagt å holde oversikt over hvem som er å anse som foretakets reelle rettighetshavere og politisk eksponerte personer.

I den tiden jeg er kontaktperson for foretaket, vil jeg medvirke til å holde regnskapsfører orientert om eventuelle endringer i informasjonen nedenfor.

Etter hva jeg er kjent med gjelder følgende for oppdragsforholdet:

1) Om reelle rettighetshavere

En eller flere fysiske personer, enten alene eller sammen med andre nære familiemedlemmer , direkte eller indirekte via andre foretak:

Hvis en eller flere av disse er krysset av for, opplys hvem dette som er eller kan være slik reell rettighetshaver: . Det må i tillegg legges frem egnet dokumentasjon som bekrefter identiteten til denne/disse.

2) Om politisk eksponerte personer (PEP)

Er enten

 • kontaktperson(er) som representerer kunden, jf. oppdragsavtalen eller særskilt fullmakt
 • reell rettighetshaver1 nevnt over i punkt 1)

å anse som politisk eksponert person, jf. definisjonen nedenfor? Eller er noen av disse nært familiemedlem2 eller nær forretningsforbindelse til slik politisk eksponert person?

Hvis ja, gi utfyllende informasjon om hvem dette gjelder, type politisk stilling/verv og rolle i foretaket:          

Definisjoner etter hvitvaskingsloven:

1) Reelle rettighetshaver: fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer kunden, eller som en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av

2) Nært familiemedlem: foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.

3) Politisk eksponert person (PEP): fysisk person som innehar eller har innehatt stilling eller verv som:

 1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
 2. medlem av nasjonalforsamling
 3. medlem av styrende organ i politisk parti
 4. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes
 5. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
 6. ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang
 7. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
 8. direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon