Egenerklæring for fysisk person

EGENERKLÆRING

Egenerklæring fra kunde som er fysisk person, eventuelt fra kontaktperson for kunden.

Jeg er kjent med at regnskapsfører er rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven, og av den grunn er pålagt å holde oversikt over hvem som er å anse som foretakets reelle rettighetshavere og politisk eksponerte personer.

I den tiden jeg er kunde/kontaktperson for kunden, vil jeg medvirke til å holde regnskapsfører orientert om eventuelle endringer i informasjonen nedenfor.

Etter hva jeg er kjent med gjelder følgende for oppdragsforholdet:

1) Om reelle rettighetshavere

Finnes det en reell rettighetshaver i tillegg til kunden? I et personlig foretak er dette aktuelt når foretaket har en medeier utover ektefelle/registrert partner eller det er en annen som har kontrollerende innflytelse på foretaket. Tilsvarende gjelder der en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av en annen fysisk person.

Hvis ja, gi utfyllende informasjon om hvem dette gjelder: . Det må i tillegg legges frem egnet dokumentasjon som bekrefter identiteten til denne/disse.

2) Om politisk eksponerte personer (PEP)

Er enten

 • kunden selv
 • kontaktperson(er) som representerer kunden, jf. oppdragsavtalen eller særskilt fullmakt
 • reell rettighetshaver nevnt over i punkt 1)

å anse som politisk eksponert person, jf. definisjonen nedenfor? Eller er noen av disse nært familiemedlem2 eller nær forretningsforbindelse til slik politisk eksponert person?

Hvis ja, gi utfyllende informasjon om hvem dette gjelder, type politisk stilling/verv og rolle i foretaket:          

Definisjoner etter hvitvaskingsloven:

1) Reelle rettighetshaver: fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer kunden, eller som en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av

2) Nært familiemedlem: foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.

3) Politisk eksponert person (PEP): fysisk person som innehar eller har innehatt stilling eller verv som:

 1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
 2. medlem av nasjonalforsamling
 3. medlem av styrende organ i politisk parti
 4. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes
 5. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
 6. ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang
 7. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
 8. direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon
Online signering av skjema er midlertidig ikke tilgjengelig